PRAGO - ANORG s.r.o.
Společnost PRAGO - ANORG s.r.o. představuje
 
PRAGO - ANORG s.r.o.

O společnosti

 • Založení firmy bylo iniciováno dosaženými výsledky při hledání balistické a NBC ochrany pro chránění pracovišť a objektů IZS v mimořádných situacích v letech 2008 – 2010, kdy se podařilo nastoupit zajímavý směr využití anorganických směsí obohacených vhodnými příměsemi k řešení ochrany osob před γ a neutronovým zářením.

 • Následně se odborní pracovníci zabývající se touto problematikou rozhodli samostatně spolu s pracovištěm ÚACH AV ČR zahájit další vývoj nových materiálů na bázi anorganických směsí se zaměřením jen na ochranu před neutronovým zářením.

 • Hlavním cílem bylo s použitím nových příměsí dosáhnout co nejmenší tloušťky polovrstvy materiálu pro radiační ochranu před neutronovým zářením.

 • Po získání výjimečných a ověřených výsledků, které dovolily zahájit zkušební čtvrtvýrobu bylo přistoupeno s dalšími společníky k založení firmy PRAGO-ANORG, s.r.o. se speciálním programem výzkumu a vývoje.

 • Překvapivé výsledky vývoje nového materiálu pro radiační ochranu před neutronovým zářením iniciovaly vytvoření programu vývoje a přípravy výroby materiálů speciální radiační ochrany zahrnující kromě ochrany před neutronovým zářením i komplexní ochranu před γ a ß zářením na bázi zcela jiných materiálových struktur než dosud běžně užívaných.

 • Tento program je zaměřen na materiály s vysokou účinností a nízkou měrnou hmotností a požadovanými fyzikálními vlastnostmi při zachování nezbytných bezpečnostních charakteristik. Současně je usilováno o vytvoření optimálních výrobních předpokladů např. příznivými cenovými relacemi.

ANORGAN

 • Nové anorganické materiály obsahují efektivní elementy pro stínění pronikavé radiace (ionizujícího záření)

 • Vhodné kombinace a vysoké koncentrace těchto elementů umožňují připravovat stínící prvky s výjimečně nízkými polotloušťkami designovanými pro jednotlivé druhy záření.

 • Anorganický charakter materiálů garantuje jejich nehořlavost a zajišťuje jejich teplotní stabilitu v rozsahu 300 - 1000 °C v závislosti na typu materiálu (ANORGANu).

 • Produkty z ANORGANu jsou dobře technologicky zpracovatelné, fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů jsou dány zejména jejich určením (aplikacemi).

 • Materiál ANORGAN je využitelný v oborech jaderné energetiky, zdravotnictví, v IZS, v obranných a bezpečnostních systémech států a dále všude tam, kde je potřeby odstínit pronikavou radiaci.

Hlavní druh činnosti

 • Výzkum, vývoj a inovace speciálních materiálů s pracovním (obchodním) názvem ANORGAN slouží k ochraně osob, staveb, citlivých přístrojů a mobilních prvků a jsou určeny ke stínění pronikavé radiace (gama a neutronového záření).

 • Systémové řešení - nové materiály umožňují zvýšit) zodolnění mobilních prvků s balistickou a CBRN ochranou.

Kvalita a užití

 • Nově vyvinutý materiál ANORGAN je nehořlavý, teplotně stabilní, v radiačním prostředí nedegradující, s měrnou hmotností v rozmezí 1 - 2 kg/dm3, s dobrou optimalizací mechanických vlastností při dané polovrstvě materiálu. Orientační porovnání účinnosti stínění pronikavé radiace nového materiálu s „klasickými“ materiály je uvedeno v následující tabulce.

Porovnání účinnosti stínění pronikavé radiace:

MATERIÁL

POLOTLOUŠŤKA [mm]

MĚRNÁ HMOTNOST

[kg/dm3]

GAMA záření

NEUTRONOVÉ záření

Pancéřová ocel

35

150

7,8

Beton

110

120

2,3

Polyetylén

250

60

0,9

ANORGAN designovaný pro

neutronové stínění

<30

<10

1,4

Výrobní prvky

 • Z ANORGANU lze pro svou dostupnou technologii výroby připravit různé varianty a užitné tvary výrobků vhodných ke stínícím konstrukcím pevných staveb, ale i mobilních prvků, rychle rozvinutelných stínících prvků ,obalů apod., všude tam, kde je potřeba odstínit pronikavou radiaci.

 • Materiál má široký potenciál využití v jaderné energetice, integrovaném záchranném systému, vojenství, zdravotnictví, při výzkumu a vývoji.

 

Stavebnicový systém

Kontejnerový systém

Systém pro dopravu nebezpečných kapalin a plynů

Komínové systémy

 

JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Ochrana jaderných bloků, přeprava jaderného materiálu

foto: I. Nostrifikator

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Odstínění manipulace a transportu radioaktivních látek

foto: Pline

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnická pracoviště využívající zařízení

pracujícího s pronikavým zářením

foto: David Castor

SKLADOVÁNÍ KONTAMINOVANÉHO

MATERIÁLU

Ukládání kontaminovaných materiálů, přístrojů a zařízení

foto: Sirius Facilities GmbH

VÝZKUMNÉ ÚSTAVY

Ochrana pracovníků speciálních pracovišť

a výzkumných laboratoří

foto: Commons:RIA Novosti

VESMÍRNÁ TECHNIKA

Ochrana posádek vesmírných pracovišť a přístrojového vybavení létajících aparátů

foto: Celestia

MOBILNÍ KONTEJNERY

Speciální přepravní kontejnery a chráněná mobilní pracoviště

Autor: CME

PRAGO - ANORG s.r.o.

Jednatel:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

web:

Pavel WENIG

Poděbradská 56/186, 198 00 Praha 9

+420 777 070 494

info@anorgan.cz

www.anorgan.cz

HEAD OF THE COMPANY:

ADDRESS

PHONE:

E-MAIL:

WEBSITE:

Pavel WENIG

Poděbradská 56/186, 198 00 Praha 9

+420 777 070 494

info@anorgan.cz

www.anorgan.cz